Doctor Profile

พญ. พัลยมนต์
พุ่มทอง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ

เวชบำบัดวิกฤติ

ภาษา

ไทย
อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต, 2551

เวลาออกตรวจ

พุธ | 1700-2000