นพ.พงษ์นิวัฒน์ จันทนา
Doctor Profile สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : ออร์โธปิดิกส์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต

เวลาออกตรวจ :
           - ศุกร์ | 17.00-20.00
Copyright © 2019 RAJAVEJ Medical Group