พญ.ปวีณรัตน์ ลิมปวิทยากุล
Doctor Profile สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต

เวลาออกตรวจ :
      - อังคาร | 17.00-20.00
      - พุธ | 17.00-20.00
      - อาทิตย์ | 08.00-20.00
      - และรับเวรใน
Copyright © 2019 RAJAVEJ Medical Group