แพทย์

Doctor Profile

นพ. ประวัติวงศ์
วงศ์ศรีแก้ว

ศัลยแพทย์ระบบประสาทและเวชศาสตร์ครอบครัว

Doctor Profile

นพ. วันชัย
วงศ์อิศเรศ

ศัลยแพทย์ทั่วไป

Doctor Profile

นพ. ณัฐดนัย
ไชยสินธ์

อายุรศาสตร์ / อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Doctor Profile

นพ. ศิริวัฒก์
สายสุทธิ์

เวชปฏิบัติทั่วไป

Doctor Profile

นพ.อริย์ธัช
กิตติวรเวช

เวชปฏิบัติทั่วไป

Doctor Profile

นพ.พงษ์นิวัฒน์
จันทนา

ออร์โธปิดิกส์

Doctor Profile

พญ.ปวีณรัตน์
ลิมปวิทยากุล

อายุรศาสตร์โรคเลือด

Doctor Profile

พญ. สมฤทัย
โพธิ์งาม

รังสีวินิจฉัย

Doctor Profile

นพ. สุริยง
แผลงงาม

รังสีวิทยาทั่วไป
ภาพวินิจฉัยขั้นสูง

Copyright © 2019 RAJAVEJ Medical Group