แพทย์

Doctor Profile

นพ. เชิญ
พรหมคุปต์

ศัลยแพทย์ระบบประสาทและไขสันหลัง

Doctor Profile

นพ. วันชัย
วงศ์อิศเรศ

ศัลยแพทย์ทั่วไป

Doctor Profile

พญ. สมฤทัย
โพธิ์งาม

รังสีวินิจฉัย

Doctor Profile

นพ. สุริยง
แผลงงาม

รังสีวิทยาทั่วไป
ภาพวินิจฉัยขั้นสูง