โรงพยาบาลราชเวช
อุบลราชธานี

ดูแลท่านดุจญาติมิตร

ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัยในการรักษาพยาบาล

23 ปี กับโอกาสที่ได้ดูแล ไม่เพียงแต่พ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานี ยังรวมไปถึงชาวอีสานจากจังหวัดอื่น ๆ และพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้ ราชเวชอุบลฯ กับอีกก้าวที่พร้อมจะดูแลท่านให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนด้วยสุขภาพที่ดีและดูแลรักษาท่านยามที่ต้องการ โดยคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรวิชาชีพ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน

ขอกราบขอบคุณในความไว้วางใจ ราชเวชอุบลฯ เราสัญญาจะพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อดูแลทุกท่านให้ดีที่สุด

ตารางออกเวรแพทย์
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
นพ. พงศธร
โรจน์ศตพงค์
(08.00-17.00)
นพ. พงศธร
โรจน์ศตพงค์
(08.00-17.00)
นพ. พงศธร
โรจน์ศตพงค์
(08.00-17.00)
นพ. พงศธร
โรจน์ศตพงค์
(08.00-17.00)
นพ. พงศธร
โรจน์ศตพงค์
(08.00-17.00)
พญ. สรินยา
ทองพูนพันธ์
(09.00-12.00)
พญ. ปวีณรัตน์
ลิมปวิทยากุล
(08.00-20.00)
พญ. ชมพูนุท
จุฑานันท์
(17.00-20.00)
พญ. ธิดารัตน์
ชนะสิทธิ์
(08.30-17.30)
พญ. ธิดารัตน์
ชนะสิทธิ์
(08.30-17.30)
พญ. ธิดารัตน์
ชนะสิทธิ์
(08.30-17.30)
พญ. ธิดารัตน์
ชนะสิทธิ์
(08.30-17.30)
พญ. ธิดารัตน์
ชนะสิทธิ์
(08.30-17.30)
นพ. เชิญ
พรหมคุปต์
(08.00-17.00)
นพ. เชิญ
พรหมคุปต์
(08.00-17.00)
นพ. เชิญ
พรหมคุปต์
(08.00-17.00)
นพ. เชิญ
พรหมคุปต์
(08.00-17.00)
นพ. เชิญ
พรหมคุปต์
(08.00-17.00)
นพ. อาคม
อารยาวิชานนท์
(08.00-12.00)
นพ. อาคม
อารยาวิชานนท์
(08.00-12.00)
พญ. วีรนุช
หาญประเสริฐพงษ์
(08.00-17.00)
พญ. วีรนุช
หาญประเสริฐพงษ์
(08.00-17.00)
พญ. วีรนุช
หาญประเสริฐพงษ์
(08.00-17.00)
พญ. วีรนุช
หาญประเสริฐพงษ์
(08.00-17.00)
พญ. วีรนุช
หาญประเสริฐพงษ์
(08.00-17.00)
นพ. พิสิษฐิ์
เวชกามา*
(10.00-11.00)
นพ. ตรี
หาญประเสริฐพงษ์**
(09.00-12.00)
นพ. วันชัย
วงศ์อิศเรศ
(08.00-17.00)
นพ. วันชัย
วงศ์อิศเรศ
(08.00-17.00)
นพ. วันชัย
วงศ์อิศเรศ
(08.00-17.00)
นพ. วันชัย
วงศ์อิศเรศ
(08.00-17.00)
นพ. วันชัย
วงศ์อิศเรศ
(08.00-17.00)
นพ. ธนิต
ฉยางกูร
(09.00-15.00)
พญ. สุรางค์รัตน์
เจียรวิชญ์
(09.00-16.00)
พญ. สุรางค์รัตน์
เจียรวิชญ์
(09.00-14.00)
นพ. พงศธร
พินิจ
(17.00-20.00)
นพ. ถนอมชัย
โครตวงษา
(18.00-20.00)
นพ. พงศธร
พินิจ
(09.00-12.00)
นพ. ถนอมชัย
โครตวงษา
(20.00-07.00)
พญ. วัชรวีร์
อดิศัยเดชรินท์
(17.00-20.00)
พญ. พัลยมนต์
พุ่มทอง
(17.00-20.00)
พญ. วัชรวีร์
อดิศัยเดชรินท์
(17.00-20.00)
นพ. ชาญศักดิ์
จึงมั่นคง
(14.00-16.00)
นพ. รัฐศาสตร์
สุดหนองบัว
(18.00-20.00)
พญ. ปวีณรัตน์
ลิมปวิทยากุล
(17.00-20.00)
นพ. กิจจา
ดูวา
(09.00-12.00)
นพ. กิจจา
ดูวา
(09.00-12.00)

*แพทย์ออกตรวจเดือนละครั้ง
**แพทย์ออกตรวจอาทิตย์สุดท้ายของเดือน